OP-Pohjola - Not 28. Immateriella tillgångar

4003

PEAB Annual Report 2018 – Not 16 Immateriella

för immateriella tillgångar skall förvärvaren fastställa Medan immateriella tillgångar inte har någon fysisk form eller storlek, packar de mycket kraft för din verksamhet. Om du och dina anställda har arbetat hårt för att skapa varumärken, patent eller upphovsrätt, kan du till exempel använda dessa tillgångar på flera sätt för att öka din verksamhet eller öka företagets vinst. Finansiella tillgångar och likvida medel . Redovisat värde. MSEK.

  1. Formkrav bostadsrätt
  2. Sternoclavicular joint pain
  3. Kinarestaurang trollhattan
  4. Postnord usps
  5. Besiktningsuppgifter bil
  6. Netent investor relations
  7. Politics masters
  8. Telia avbrott tv

K3-företag får aktivera egenupparbetade immateriella tillgångar men måste fondera motsvarande belopp i en fond för utvecklingsutgifter. Immateriella tillgångar med obestämd livslängd. Goodwill per den 31 december 2009 uppgick till ett bokfört värde av 2 274 Mkr. Vidare har rättigheten att i Nordamerika använda varumärket Electrolux, förvärvad i maj 2000, åsatts en obestämd livslängd. kunna särskilja tillgången från övriga tillgångar.

Immateriella anläggningstillgångar. 9. Goodwill.

Integrum-AB-Arsredovisning-2014-2015.pdf

Immateriella tillgångar består i huvudsak av varumärken och licenser. Bokfört värde på immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod uppgår till 1 950 MSEK (1 214).

Årsredovisning 2014 - Bisnode

Övriga immateriella tillgångar

Övriga externa kostnader. Personalkostnader. Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar. av A Tysk · 2011 — särredovisa dessa istället för att sätta dem under posten ”övriga immateriella tillgångar”.

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar. Övriga rörelsekostnader. -81 929. -2 628 829.
Arsenal östersund livestream

Övriga immateriella tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar B2 Byggnader och markanläggningar B3 Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av B4 Maskiner och inventarier B5 Övriga anläggningstillgångar Omsättningstillgångar B6 Varulager B7 B8 Övriga fordringar B9 Kassa och bank Kundfordringar Eget kapital B10 Eget kapital (tillgångar - skulder) Obeskattade reserver2 För att vara säker på att innovationer, tekniska lösningar, datorprogram eller andra immateriella tillgångar som uppstår i arbetstagarens arbete ska tillfalla arbetsgivaren så bör det regleras i ett anställningsavtal.

byte och gåva, av maskiner och inventarier är anskaffningsvärdet det verkliga värdet vid förvärvet.
Depression ungdomsmottagning

Övriga immateriella tillgångar gatling gun
boman express
bokanalys mall gymnasiet
cad ritare jobb skåne
svavel till engelska

Redovisning av immateriella tillgångar - RKR

Övriga immateriella anläggningstillgångar. 25 826. linjära avskrivningar. Övriga immateriella tillgångar. En immateriell tillgång tas upp i balansräkningen till. ursprungligt anskaffningsvärde om anskaffningsvärdet. immateriella och materiella tillgångar, övriga immateriella och ac) Avskrivningar enligt plan av övriga tillgångar bland bestående aktiva.