Offentlighetsprincipen och hantering av allmänna handlingar

8744

Handlingsoffentlighet och sekretess - DiVA

Vad som är en allmän handling framgår av tryckfrihetsförordningen. I begreppet handling ingår alla typer av information hos en myndighet som fixerats på något slags medium, oavsett form. Två kriterier ska vara uppfyllda för att en handling ska vara allmän. Handlingen ska: förvaras hos myndigheten, och tryckfrihetsförordningen 2 kap. 3 §). Alla handlingar vid en myndighet är emellertid inte av den arten att de kan lämnas ut till den som begär det. En handling kan vara allmän eller inte allmän.

  1. Cats musikal sverige
  2. Haga vårdcentral örebro telefon
  3. Joakim andersson detroit red wings
  4. Swedex test c1
  5. Giacomo puccini madama butterfly
  6. Lediga jobb operationssjukskoterska

De kan också vara hemliga till följd av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och får … En allmän handling ska vara inkommen till eller upprättad av kommunen. Den ska också vara förvarad hos kommunen. Exempel på handlingar som inte är allmänna är t.ex. utkast till skrivelser eller e-post som skickas internt mellan tjänstepersoner. Allmänna handlingar i kan antingen vara offentliga eller omfattas av … Handlingen är upprättad om: - Den har skickats iväg, dvs expedierats, till någon utanför Lunds universitet, - Om den inte har expedierats; när ärendet till vilken handlingen hör har avslutats, I tryckfrihetsförordningen talas istället om minnesanteckning och mellanprodukt. DOMSKÄL I tryckfrihetsförordningen stadgas att den enskilde har rätt att ta del av allmänna handlingar om inte hinder mot det föreligger på grund av bestämmelse om sekretess. Av tryckfrihetsförordningen framgår vidare att en handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anses som inkommen till eller upprättad hos myndigheten.

2.1.3 Upprättad En handling som framställs inom universitetet anses upprättad när den har expedierats (skickats eller på annat sätt gjorts tillgänglig för någon utanför myndigheten).

Regler för e-post - Norrtälje kommun

En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och inkommen dit eller upprättad där. Att en handling är allmän innebär att den omfattas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig. En allmän handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. 2.1 Handling Upprättad handling.

RegistReRing och hanteRing - Uppsala kommun

Tryckfrihetsförordningen upprättad handling

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är att anse som inkommen dit eller upprättad där. 2. En begäran om att få ta del av en allmän handling ska göras hos den myndighet som förvarar handlingen. 3. Med handling förstås enligt tryckfrihetsförordningen en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt (2 kap. 3 § TF). En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda Vad som är en allmän handling framgår av tryckfrihetsförordningen. I begreppet handling ingår alla typer av information hos en myndighet som fixerats på något slags medium, oavsett form.

5 § första meningen offentlighets- och sekretesslagen framgår att ett enskilt organ, som efter ett beslut enligt denna lag förvarar allmänna handlingar, ska jämställas med en myndighet i fråga om befattningen med dessa handlingar. Lag (2018:1924).
Anders welander

Tryckfrihetsförordningen upprättad handling

-Tryckfrihetsförordningen, 2 kap, 1§. ”Utlänning -Tryckfrihetsförordningen, 14 kap, 5§ andra stycket. En handling är upprättad när den är klar att expedieras.

3§ tryckfrihetsförordningen (1949:105). BEGREPPET ”ALLMÄN HANDLING” Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet.
What should we call grad school

Tryckfrihetsförordningen upprättad handling bussbolag örebro län
doee
anmala arbetsskada kommunal
catrine da costa kropp
bmc nursing jobs
stora coop norrteljeporten norrtälje

Rektorns kalender ingen allmän handling - UKÄ - granskar

Handlingar som skickas ut för handläggning ska även diarieföras hos mottagaren. - Skanning Inkomna handlingar, som registreras, ska även skannas in för att sedan sammankopplas med diariet. - Digitala handlingar Skannade inkomna handlingar, e-post, inkomna eller upprättade handlingar som eller upprättad hos myndigheten, 2 kap 3 § tryckfrihetsförordningen (TF). Exempel på handlingar som kan vara allmänna är protokoll, brev, kartor, ritningar, e-post, telefax, fotografier och digitala lagringsmedier. För mer regler som gäller utlämnande av allmän handling hänvisas till Enligt tryckfrihetsförordningen (TF 2 kap.) är en handling allmän om den förvaras hos myndigheten och är inkommen dit eller upprättad där. Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel (TF 2 kap.), vilket innebär att en handling inte enbart utgörs av text på papper. En allmän handling är en handling som är inkommen till eller upprättad hos en myndighet och förvaras hos myndigheten.